Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Takto pristupujeme k vašim osobným údajom

Úvodné ustanovenia

Moneyhoon, s. r. o., so sídlom Žižkova 13 040 01 Košice – mestská časť Juh, Slovenská republika, IČO: 54 835 348, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 54784/V („Spoločnosť”, „Moneyhoon“, „Prevádzkovateľ“, „Spracovávateľ“ alebo „my”), ako prevádzkovateľ informačných systémov, v ktorých spracováva osobné údaje klientov („dotknutých osôb“) v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, sa zaväzuje chrániť osobné údaje svojich zákazníkov v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 2016/679 („General Data Protection Regulation” alebo „GDPR”), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“), zákonom č. 186/2008 Z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o finančnom sprostredkovaní“).
Tieto zásady spracovania a ochrany osobných údajov popisujú, ako zhromažďujeme, spracovávame a chránime osobné údaje našich zákazníkov pri využívaní našich služieb („Služby”).

Spoločnosť Moneyhoon je podriadeným finančným agentom zapísaným v registri finančných agentov, vedenom Národnou bankou Slovenska (NBS), pod číslom 269577, ktorý vykonáva finančné sprostredkovanie v sektoroch (podregistroch)  poistenia alebo zaistenia a poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov. Našim klientom pomáhame získať produkty a služby od našich partnerov – bánk, poisťovní a ďalších finančných inštitúcií. Ide najmä o služby v oblasti hypotekárnych úverov, úverov, životného i neživotného poistenia.

Zverejnením týchto zásad ochrany osobných údajov na našich internetových stránkach (www.moneyhoon.sk) a v aplikácií (https://app.moneyhoon.sk/) je zároveň splnená informačná povinnosť Spoločnosti ako prevádzkovateľa podľa článku 13 a 14 GDPR. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov a zásadách ochrany osobných údajov sú upravené v dokumente označenom ako Kódex správania pri spracúvaní osobných údajov, ktorý je dostupný v sídle Spoločnosti alebo na vyžiadanie.

Zber dát

Spracúvame iba osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s využívaním našich Služieb alebo ak nás navštívite a/alebo kontaktujte prostredníctvom našich internetových stránok a webovej aplikácie. 

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať i bez vášho súhlasu, vždy však v súlade s platnými právnymi predpismi a iba za účelom:

 1. priameho poskytnutia služby či produktu (splnenie zmluvy uzatvorenej medzi Spoločnosťou a vami, pričom za zmluvu sa považuje aj faktické využívanie určitej služby, bez toho aby bolo potrebné čokoľvek podpísať); 
 2. splnenia právnych (zákonných) povinností, ktoré pre nás vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov; 
 3.  predchádzania ohrozenia vašich práv a záujmov; a 
 4.  iného spracúvania, ktoré je preukázateľne vo vašom záujme (prínos pre klienta je vyšší ako pre nás).

S vašim súhlasom spracúvame osobné údaje najmä k marketingovým účelom, k zasielaniu informácií o akciách, službách a iných aktivitách, pre kontaktovanie za účelom prieskumu trhu a za účelom marketingových výskumov, k odovzdaniu osobných údajov tretím osobám pre cielenie reklamy na základe akcie používateľa.

Súhlas so spracovaním OU

Súhlas na spracovanie Vašich osobných  udeľujete spoločnosti Moneyhoon, ako prevádzkovateľovi webovej stránky www.moneyhoon.sk a webovej aplikácie https://app.moneyhoon.sk, (ďalej len „webová stránka/webové stránky” a “webová aplikácia”, resp “aplikácia”).  Váš súhlas nám môžete udeliť registrovaním sa na našej webovej stránke a v aplikácií a odoslaním e-mailu, zaškrtnutím požadovaných políčok pri registrácií, alebo aj v písomnej forme pri osobnom stretnutí. Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je z vašej strany dobrovoľné. 

Ako dotknutá osoba máte právo poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to e-mailom na adresu info@moneyhoon.sk.

Účel a rozsah spracovávania osobných údajov

Hlavným účelom spracúvania vašich osobných údajov je, aby sme vám mohli poskytnúť naše Služby, Vaše osobné údaje ďalej konkrétne spracovávame na účely:

 1. optimalizácie, zlepšenia kvality a rozšírenia našich Služieb, ktoré vám poskytujeme; 
 2. udelenia prístupu k našim Službám pred, počas i po uzatvorení zmluvy o finančných službách;  
 3. overenia vašej totožnosti a totožnosti vašich zástupcov; 
 4. ochrany oprávnených záujmov pri našich aktivitách alebo záujmov našich ďalších zákazníkov; 
 5. analýzy návštev na našich internetových stránkách; 
 6. zasielania informácií o našich službách a produktoch;  
 7. správy zmluvných vzťahov vrátane vykonávania zmien, príp. ich ukončenia;
 8. evidencie, analýz a správy Vami poskytnutých zmlúv o fin. produktoch
 9. vytvorenie, nastavenie, používanie, zmien ako aj vymazania konta v aplikácii
 10. ochrany a domáhania sa našich práv;
 11. prijímania a vybavovania vašich sťažností;
 12. plnenia povinností podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu;
 13. vytvárania anonymizovaných údajov a ich možnej agregácie
 14. spracovávanie osobitných kategórií osobných údajov;
 15. služieb, anlýz, profilovania v súvislosti  so správou osobných financií prostredníctvom aplikácie. 
 16. poskytnutia poradenstva a  návrhov na zefektívnenia správy výdavkov a príjmov.
 17. zabezpečenia služieb finančného sprostredkovania; a
 18. kampaní, marketingu a/alebo priameho marketingu.

Rozsah údajov na ktorý Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu je predovšetkým: 

 1. identifikačné, socio-demografické, geolokalizačné a kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, pohlavie, rodinný stav, vzdelanie, počet osôb v domácnosti, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu; ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie;
 2. kontaktné údaje,  telefónne čísla, a adresy elektronickej pošty;
 3. informácie, prihlasovacie údaje a oprávnenia potrebné na prístup k bankovým účtom (názov a typ účtu, číslo, zostatky, vlastnosti, mena atď.), o držiteľovi účtu, podrobnosti o transakciách ( sumy, typy a protistrany  transakcií, meny, dátumy, popisy a poznámky);
 4. doklady a údaje preukazujúce oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu;
 5. identifikačné údaje z dokladov totožnosti (a ich kópií) v rozsahu: obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, a ďalšie údaje z dokladov;
 6. ekonomické údaje ako vlastníctvo a typ hnuteľných a nehnuteľných vecí, údaje o fin. situácií, cieľoch, celkových príjmoch, nákladoch domácnosti, informácie o príjme, údaje o sporiacich, investičných a iných účtoch druhu pracovného pomeru;
 7. prostredníctvom sprístupnených transakčných údajov ide napr. o údaje o zdravotnom stave osoby, odhaľujúce rasový či etnický pôvod, politické názory, náboženské presvedčenie alebo členstvo v organizáciách, príp. spracovanie genetických a  biometrických údajov osôb, či  údajov týkajúcich sa sexuálnej orientácie;
 8. o politickej  exponovanosti osoby, sankčnosti osoby, kategóriách AML rizika;
 9. údaje o zdravotnom stave za účelom sprostredkovania životného poistenia;
 10. IP adresa používaného zariadenia, údaje o používanom prehliadači, údaje súvisiace s nastavením a  používaním našich webových stránok a aplikácií a o aktivitách na sociálnych sieťach.

Rozsah údajov na ktorý Vaše osobné údaje spracúvame môže byť pre každého klienta individuálny. 

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sa spracúvajú a používajú iba spôsobom, ktorý je primeraný účelu, na ktorý boli zhromaždené. Spoločnosť nespája osobné údaje, ktoré boli získané na rôzne účely. Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než je potrebné na účel, na ktorý boli poskytnuté alebo zhromaždené. Budeme si uchovávať iba osobné údaje, ktoré slúžia na legitímny účel (napríklad platné právne predpisy môžu vyžadovať uchovávanie údajov).

Nebudeme zhromažďovať nadmerné množstvo osobných údajov ani údaje, ktoré nie sú relevantné pre vymedzené účely.

Ak  sa zaregistrujete v našej aplikácií  a vytvoríte si u nás užívateľský účet, budeme spracovávať Vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o Vašich prezeraných produktoch a službách, príp. o Vašich objednávkach (a to bez nutnosti samostatného súhlasu), aby sme mohli viesť Váš užívateľský účet. Vytvorením klientskeho účtu nám udeľujete Váš súhlas s jeho  vytvorením a spracovávaním Vašich osobných údajov.

Za účelom zabezpečenia služieb finančného sprostredkovania, v súlade so Zákonom o finančnom sprostredkovaní č. 186/2008 Z  a zmluvami s jednotlivými finančnými inštitúciami spracovávame Vaše osobné údaje. Robíme tak na základe plnenia povinností a zmluvných záväzkov voči finančným inštitúciám, ktorých produkty sprostredkovávame. V rámci poskytovania týchto služieb chceme a musíme  zabezpečovať aj  následnú starostlivosť o našich klientov. Môžeme Vás preto kontaktovať s ponukami produktov a služieb, o ktoré by ste mohli mať záujem, a ktoré nám pomôžu zlepšiť služby pre Vás. 

Priamy marketing

Na základe vami udeleného súhlasu môžeme tiež použiť vaše elektronické kontaktné údaje na marketingové účely, t. j. informovať vás o našich Službách. Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom zaslania e-mailovej správy na adresu info@moneyhoon.sk.

Cookies

Na účely analýzy vašich návštev na našich internetových stránkach zbierame aj údaje o vašej aktivite prostredníctvom súborov cookies alebo inými podobnými prostriedkami, ktoré môžu zahŕňať vašu IP adresu, nastavenia prehliadača, preferencie alebo iné aktivity na našej internetovej stránke.

Používame nasledujúce typy súborov cookies: 

 1. základné cookies, ktoré sú nevyhnutné pre poskytovanie prístupu na naše internetové stránky; 
 2. funkčné súbory cookies, ktoré sú rozhodujúce pre správne fungovanie našich internetových stránok (ak sú tieto cookies zakázané, naše internetové stránky nemusia fungovať správne); 
 3. výkonné súbory cookies, ktoré vás neidentifikujú individuálne (kým nezadáte svoje identifikačné údaje do žiadnych z našich formulárov), ale pomôžu nám prispôsobiť náš obsah v súlade s vašou činnosťou na našich internetových stránkách; a 
 4. súbory cookies na zacielenie / inzerciu reklamy, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť, aby reklamy boli pre návštevníkov relevantnejšie.

Pred používaním alebo počas používania našich internetových stránok a aplikácie  vyžadujeme, aby ste vyjadrili súhlas alebo nesúhlas so spracovaním vašich osobných údajov spôsobom a na účely vyššie uvedené. Ak však vyjadríte nesúhlas so zbieraním cookies, funkčnosť našich internetových stránok a aplikácie môže byť obmedzená. Používanie súborov cookies môžete tiež odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači. Prečítajte si viac o používaní súborov cookie.

Zdieľanie osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme aj bez vášho súhlasu poskytovať tretím osobám, ako sú (i) osoby, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku určitej služby, či prevádzkovatelia technológií, ktoré pre naše Služby využívame; (ii) poskytovatelia účtovných služieb; (iii) poskytovatelia marketingových služieb.

Pri našej činnosti môže dochádzať aj k poskytovaniu osobných údajov subjektom, ako sú Google; Facebook a iné, a to na účely remarketingu a analytiky. Vyplnením príslušného formulára objednávky našich Služieb alebo inou preukázateľnou formou nám poskytnete výslovný súhlas na zdieľanie vašich osobných údajov s týmito osobami. 

Vaše osobné údaje nebudú zdieľané ani poskytnuté žiadnej inej tretej osobe bez vášho súhlasu okrem nasledujúcich prípadov: 

 1. keď je Spoločnosť povinná poskytnúť osobné údaje v súlade so zákonom alebo príkazom orgánu verejnej moci; 
 2. ak je zdieľanie osobných údajov výslovne povolené príslušnými právnymi predpismi.

Spoločnosť zabezpečuje, aby spolupracovala len s osobami, ktoré sa nachádzajú v krajinách, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany súkromia a základných práv a slobôd jednotlivcov podľa GDPR.

Zabezpečenie osobných údajov

Zaväzujeme sa bezpečne uchovávať vaše osobné údaje. Preto sme zaviedli adekvátne fyzické, technické a organizačné opatrenia a plány na ochranu a zabezpečenie zhromaždených údajov (ktoré vás však nezbavujú vašej povinnosti podniknúť náležité kroky na zabezpečenie vašich dát, najmä pri prenose vašich dát k nám). Cieľom týchto opatrení je odstrániť neoprávnené alebo nezákonné spracúvanie osobných údajov alebo náhodné, neoprávnené alebo nezákonné prístupy, používanie, prenos, spracúvanie, kopírovanie, zmenu, stratu alebo poškodenie osobných údajov. Napriek všetkým snahám o dodržiavanie pravidiel stanovených v príslušných právnych predpisoch nie je možné zaručiť bezpečnosť vašich osobných údajov, ak sú prenášané nezabezpečeným spôsobom. Vaše dáta budeme ochraňovať najmä:

 1. minimalizáciou údajov; 
 2. obmedzením prístupu k vašim osobným údajom; 
 3. pomocou hesla a kryptografie, ak je to potrebné; 
 4. fyzickým zabezpečením; 
 5. ďalšími bezpečnostnými opatreniami (technickými a organizačnými).

Účel a doba spracovávania Vašich osobných údajov

Vaše údaje spracovávame, uchovávame a chránime po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi, resp., ak ide o osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu, po dobu, na ktorú ste nám udelili svoj súhlas. Doby uchovávania sa líšia v závislosti od účelu, na ktorý tieto údaje spracúvame. 

V prípade spracúvania vašich osobných údajov za účelom:

 1. marketingových aktivít pri poskytovaní našich produktov a služieb udeľujete súhlas na dobu 5 rokov, prípadne na kratšiu dobu, ak svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvoláte skôr.
 2. poskytovania služieb finančného sprostredkovania  a následného servisu týchto služieb 10 rokov, od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby. 
 3.  evidencie reklamácii sa dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii uchovávajú po dobu 5 rokov.

Práva dotknutých osôb

Svoj dobrovoľne udelený súhlas so spracovavaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom zaslania e-mailovej správy na adresu: info@moneyhoon.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie osobných údajov, ktoré spracúvame na inom právnom základe, ako je súhlas (t. j. hlavne ak je spracúvanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

Vaše osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného rozhodovania a nebudú bezdôvodne prenášané do tretích krajín. Vaše osobné údaje budú predmetom profilovania v súlade s podmienkami uvedenými v týchto Zásadách spracovania a ochrany osobných údajov. Voči takémuto spôsobu spracúvania vašich osobných údajov môžete uplatniť svoje právo namietať.

Máte právo na poskytnutie podrobností o osobných údajoch, ktoré o vás spracúvame, a opravu alebo vymazanie osobných údajov (právo byť zabudnutý) alebo obmedzenie spracúvania údajov, ktoré sa vás týkajú. Pre uplatnenie týchto práv nás môžete kontaktovať na emailovej adrese info@moneyhoon.sk.  Ak však vaše žiadosti budú zjavne neopodstatnené, nadmerné alebo opakované, môžeme ich odmietnuť.

Ak máte pocit, že vaše údaje boli spracované nezákonne, kontaktujte nás na emailovej adrese info@moneyhoon.sk  a my sa zaväzujeme, že problém vyriešime.  O spôsobe preskúmania výsledkov riešenia Vás budeme informovať spravidla v lehote tridsať (30) dní odo dňa prijatia žiadosti, v osobitných prípadoch v lehote šesťdesiat (60) dní odo dňa prijatia žiadosti, v takom prípade Vás budeme o uplatnení tejto dlhšej lehoty informovať.

Zároveň máte právo namietať spracovávanie vašich osobných údajov a so svojou sťažnosťou sa obrátiť na orgán dohľadu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Zoznam príjemcov osobných údajov

Všetky uvedené osobné údaje spracovávame my, ako prevádzkovateľ informačných systémov, alebo je ich  spracúvanie nevyhnutné podľa osobitného predpisu. Stanovujeme vyššie uvedené účely, pre ktoré Vaše osobné údaje zbierame a tiež určujeme spôsob ich  spracovania. Spracovateľmi môžu byť aj ďalšie subjekty. Pre spracovanie osobných údajov využívame služby ďalších spolupracovníkov a spracovateľov,  ktorých spoločnosť Moneyhoon poverila spracúvaním osobných údajov v jej mene a ktorí osobné údaje spracovávajú iba podľa našich pokynov a pre účely popísané v týchto Zásadách spracovania a ochrany osobných údajov.  Týmito spracovateľmi sú:

 • Poskytovateľ softwarových služieb pre našu Spoločnosť: ROBO Fin Advisor, s. r. o. , so sídlom Žižkova 13 040 01 Košice – mestská časť Juh, Slovenská republika, IČO: 54 527 503, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 53907/V.
 • Poskytovatelia štandardného softvérového vybavenia (napr. Microsoft, Slack,); 
 • Poskytovatelia cloudových služieb (napr. Google Drive);
 • Poskytovatelia webhostingových služieb (napr. WebSupport);
 • Poskytovatelia OTT služieb a video-konferencií (napr. WhatsApp, Google Meet);
 • Poskytovatelia marketingového newsletteru (Mailchimp) 
 • Poskytovatelia marketingovej analytiky a štatistík (napr. Hotjar, Google Analytics);
 • Poskytovatelia súkromných bezpečnostných služieb;
 • Poskytovateľom sociálnych sietí (Facebook / Instagram, LinkedIn) a mediálnym platformám (YouTube);
 • Poskytovatelia poradenských služieb (napr. advokáti, daňoví poradcovia), audítori, banky, zdravotné poisťovne, notári a iné obdobné subjekty, ak je to nevyhnutné pri preukazovaní, uplatňovaní a obhajovaní vašich i našich právnych nárokov;
 • Poskytovatelia účtovných služieb, externého  fin. auditu;
 • Finančná správa SR, Národná banka Slovenska a ďalšie kontrolné orgány ;
 • Poskytovatelia služieb finančného sprostredkovania pracujúci pre našu spoločnosť na základe zmluvných vzťahov.

Tieto Zásad spracovania a Ochrany osobných údajov sú platné od 3.03.2023

Zmeny týkajúce sa Zásad spracovania a Ochrany osobných údajov budú zverejňované na našich webových stránkach vždy formou ich aktualizácie.