Pravidlá a podmienky používania webových stránok a aplikácie

Úvodné ustanovenia

Vlastníkom a prevádzkovateľom webovej stránky, aplikácie a informačných systémov (resp. stránok, webovej aplikácie, resp. sídla) www.moneyhoon.sk, resp. https://app.moneyhoon.sk, je spoločnosť Moneyhoon, s. r. o., so sídlom Žižkova 13 040 01 Košice – mestská časť Juh, Slovenská republika, IČO: 54 835 348,  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 54784/V (ďalej len „Moneyhoon”, „Spoločnosť“, alebo „Prevádzkovateľ“).

Autorské práva a obsah

Autorské práva k celému obsahu,  teda k uvedeným informáciám, dokumentom, textom, vizuálnemu a designovému spôsobu zobrazenia, uvedeným na tejto stránke a v aplikácií sú majetkom Spoločnosti Moneyhoon a sú chránené autorským zákonom č. 185/2015 Z. z.. Tento obsah,  ani akúkoľvek časť stránky a aplikácie, nie je možné kopírovať, šíriť, uchovávať ani inak upravovať bez výslovného písomného súhlasu jej Prevádzkovateľa.

Obsah a výstupy stránky sú určené výhradne pre komerčné použitie Spoločnosťou Moneyhoon, alebo na osobné a nekomerčné účely jej klientov (používateľov). Informácie uvedené na stránke  a v aplikácií majú informatívny a nezáväzný charakter. 

Obsah ani výstupy webovej stránky a aplikácie, v digitálnej alebo  tlačenej podobe,  nie je možné používať najmä, ale nielen, na komerčné účely iným subjektom podnikajúcim podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Použitie stránky a aplikácie a ich  výstupov v tejto súvislosti bude považované za úmyselné poškodzovanie Spoločnosti Moneyhoon. 

Uvádzaný obsah môže byť aktualizovaný (zmenený, alebo odstránený) bez predchádzajúceho upozornenia jeho užívateľom.

Škody a zodpovednosti

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté v súvislosti s využitím, ale najmä či zneužitím informácií zverejnených na stránke moneyhoon.sk a v aplikácií moneyhoon. Rovnako nenesie voči inej strane zodpovednosť za škody (priame, alebo nepriame), spôsobené použitím informácií uvedených na tejto stránke a v aplikácií,  vrátane, ale nielen ušlého zisku či ďalších škôd. 

Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom stránky a aplikácie žiadne záruky týkajúce sa najmä definitívneho získania obchodných ponúk uvádzaných informatívne na tento stránke a v aplikácií.

Informácie, údaje, názory a odporúčania uverejnené na tejto stránke a v aplikácií musia byť posudzované vo vzťahu k ich prvému uvedeniu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu. Akýkoľvek prípadný  zmluvný  vzťah medzi Prevádzkovateľom a používateľom webovej stránky a aplikácie sa riadi znením Pravidiel a podmienok používania, platných ku dňu vzniku tohoto vzťahu, ak nebude dohodnuté inak.

Návštevou stránky moneyhoon.sk a aplikácie app.moneyhoon.sk ich používateľ potvrdzuje, že si je vedomý všetkých faktov a podmienok uvedených v týchto Pravidlách a podmienkach používania webovej stránky a aplikácie Spoločnosti Moneyhoon, a že sa nimi bude riadiť.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Moneyhoon je oprávnená spracúvať osobné údaje poskytnuté používateľom stránok a aplikácie (klientom, resp. dotknutou osobou ktorej osobné údaje sa spracúvajú) v rozsahu a za podmienok stanovených zákonom a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

Prevádzkovateľ stránok moneyhoon.sk a aplikácie app.moneyhoon.sk, spracúva osobné údaje len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na naplnenie vymedzeného alebo ustanoveného účelu a prijal primerané technické, personálne a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov v súlade so Zákonom.

Pri samotnom prístupe na webovú aplikáciu/stránku nedochádza k poskytovaniu osobných údajov. V prípade vytvorenia vlastného konta klientom a prihlásenia klienta/používateľa do webovej aplikácie, teda do  jej neverejnej časti, môže dochádzať k sledovaniu činnosti používateľa na stránkach a v aplikácií, vrátane zistenia IP adresy používateľa, doménového mena, servera a pod., s čím používateľ súhlasí a je si toho plne vedomý. 

Viac informácií k téme ochrany osobných údajov nájdete v dokumentoch Cookies a Zásady spracovania a ochrany osobných údajov.

Informácia pre klienta pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančnej služby

Nasledovné informácie klientom a potenciálnym  klientom (alebo ich zástupcom) sú poskytované v  zmysle § 33 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a poradenstve  (ďalej „zákon o FSaP”).  Klienti Moneyhoon súhlasom s týmito Pravidlami a podmienkami používania webových stránok a aplikácie,  súhlasili poskytnutím týchto informácií prostredníctvom webového sídla a aplikácie Spoločnosti. Prístup k týmto informáciám je neobmedzený v sekcii “Legal” webovej stránky/aplikácie, resp. v päte webovej stránky, aby sa s nimi klient mohol oboznámiť.

Spoločnosť Moneyhoon, so sídlom Žižkova 13 040 01 Košice – mestská časť Juh, Slovenská republika, IČO: 54 835 348, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 54784/V je  podriadeným finančným agentom (PFA) zapísaným v registri finančných agentov, vedenom Národnou bankou Slovenska (NBS), pod číslom 269577, ktorý vykonáva finančné sprostredkovanie v sektoroch (podregistroch)  poistenia alebo zaistenia a poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, na základe písomnej zmluvy so Spoločnosťou Finportal, a. s.,  so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45 469 156, ktorá je Samostatný finančný agent (SFA), zapísaný vo všetkých sektoroch v registri finančných agentov pod registračným číslom 119713 v  zozname  finančných agentov vedenom NBS. Zápis je v registri je možné overiť na internetovej adrese https://regfap.nbs.sk/search.php

Spoločnosť Moneyhoon poskytuje svoje služby prostredníctvom svojich kmeňových zamestnancov alebo v spolupráci s inými registrovanými PFA, výhradne však na základe riadne uzatvorených písomných zmlúv. 

Moneyhoon nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach finančnej inštitúcie, s ktorou má uzavretú zmluvu o vykonávaní finančného sprostredkovania (Finportal, a. s.). 

Finančná inštitúcia ani osoby ovládajúce túto finančnú inštitúciu, s ktorou má Moneyhoon uzavretú zmluvu, na základe ktorej vykonáva finančné sprostredkovanie, nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní,  ani na hlasovacích právach Moneyhoon. Rovnako Spoločnosť nemá vedomosť o tom, že by finančná inštitúcia alebo osoby ovládajúce túto finančnú inštitúciu mali kvalifikovanú účasť na základnom imaní, alebo na hlasovacích právach s ním spolupracujúcich podriadených finančných agentov, ak títo sú právnickými osobami.

Pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby alebo, ak je to odôvodnené, pri jej zmene je Moneyhoon povinná oznámiť klientom výšku poplatkov a výšku akýchkoľvek platieb iných ako bežných platieb za finančnú službu spolu s informáciou o každej tejto platbe, ak také platby  a poplatky existujú.  Inak sú tieto informácie súčasťou najmä sadzobníkov a cenníkov poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou zverejnených príslušnou finančnou inštitúciou, ktoré služby pre klientov finálne poskytnú.

Uzavretím zmluvy vznikajú klientom a finančným inštitúciám práva a povinnosti uvedené v zmluve, jej dodatkoch a prílohách zmluvy a v príslušných súvisiacich všeobecných a osobitných podmienkach, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ide najmä o práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace s finančným plnením v závislosti  od dohodnutého predmetu zmluvy. Dohodnuté práva a povinnosti je možné meniť len spôsobom a postupom dohodnutým v zmluve. Predčasné ukončenie zmluvy alebo porušenie dohodnutých zmluvných práv a povinností niektorou zo zmluvných strán, môže mať za následok uplatnenie zmluvnej sankcie, náhrady škody či úroku z omeškania jednou zo strán. Ak dôjde k porušeniu ustanovení zmluvy niektorou zo zmluvných strán môže dôjsť k nenaplneniu očakávaných finančných cieľov a zámerov pre ktoré bola zmluva uzavretá.

Pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančnej služby Spoločnosť Moneyhoon,  prostredníctvom svojich kmeňových zamestnancov,  alebo v spolupráci s inými registrovanými PFA, výhradne však na základe písomných zmlúv, zaznamenáva požiadavky a potreby klienta, súvisiace s poskytovanými  fin.  službami v elektronickej (alebo v písomnej podobe), na základe ktorých poskytuje svoje odporúčania pre výber finančných produktov. Spoločnosť tak robí najmä, ale nielen, na svojej  stránke  prostredníctvom na to určených a vyvíjaných formulárov, záznamov, dotazníkov, kalkulačiek, formulárov zmlúv atď.  

Spoločnosť umožňuje svojim klientom nepovinnú registráciu a vytvorenie vlastného užívateľského konta  vo svojej aplikácií, ktoré slúži najmä na uchovávanie informácií, dokumentov a požiadaviek  jej klientov, rovnako ako i na poskytovanie nadštandardných informácií a služieb a to pred aj po uzatvorení sprostredkovaných finančných produktov podľa výberu klientov.

Vytvorenie takéhoto konta je bezplatné, dobrovoľné a klienti nie sú povinní ani nijak nútení vykonať tento krok. Užívateľské (klientske) konto o.i. umožňuje evidovať a zaznamenávať požiadavky a potreby klientov súvisiace s dojednávanými finančnými službami, ďalej tiež umožňuje  predkladať a evidovať predbežné ponuky (odporúčania) poskytované Spoločnosťou na základe vstupných požiadaviek a údajov klientov ako i dôvody, na základe ktorých Spoločnosť poskytuje svoje odporúčania pre výber finančných produktov.  Predbežné i finálne ponuky a odporúčania je možné zasielať klientom v písomnej alebo v elektronickej podobe a to s využitím kontaktných údajov poskytnutých klientmi Spoločnosti

V prípade uzatvárania poistných zmlúv budú klientom odovzdávané s dostatočným časovým predstihom pred uzavretím poistnej zmluvy dôležité zmluvné podmienky uzatváranej poistnej zmluvy.

Služba finančného sprostredkovania je poskytovaná potenciálnemu klientovi alebo klientovi bezplatne. Žiadni klienti neplatia poistné ani akékoľvek iné finančné plnenie za dojednané poistenie alebo iné finančné  produkty priamo našej Spoločnosti. Klienti zásadne platia priamo finančným inštitúciám ktorých produkty si prajú dojednať. Žiaden zamestnanec alebo spolupracovník našej Spoločnosti nie je oprávnený vyberať akéhokoľvek finančné prostriedky od klientov.

Odmena, ktorú prijíma Spoločnosť Moneyhoon ako finančný agent za finančné sprostredkovanie vo vzťahu k uzatváranej zmluve je finančná odmena od finančnej inštitúcie vo forme provízií, príspevkov a odmien podľa províznych podmienok. Moneyhoon môže prijímať aj nepeňažné plnenie vo forme výhier zo súťaží organizovaných finančnými inštitúciami. 

Na základe požiadavky klienta musí byť klient jednoznačne presným a zrozumiteľným spôsobom informovaný aj o presnej výške odmeny za FSaP vo vzťahu k uzatváranej zmluve.

Spoločnosť Moneyhoon poskytuje svoje služby zásadne nezávisle od výšky poskytovaných provízií a len s ohľadom na sprostredkovanie najvýhodnejšieho riešenia pre svojich klientov.

Postup pri podávaní sťažností

na vykonávanie finančného sprostredkovania finančným agentom a osobitné predpisy upravujúce mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania.

Klient môže podať sťažnosť na činnosť Spoločnosti Moneyhoon pri vykonávaní finančného sprostredkovania osobne v sídle Spoločnosti, alebo písomne na adresu Spoločnosti, resp. aj e-mailom na adresu info@moneyhoon.sk. Lehota na vybavenie sťažnosti je do 30 dní odo dňa jej doručenia a v tejto lehote sme tiež  povinný písomne upovedomiť klienta o spôsobe vybavenia jeho sťažnosti.  V odôvodnených prípadoch môže byť lehota predĺžená najviac na 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti, pričom sťažovateľovi musia byť oznámené dôvody predĺženia lehoty do 30 dní odo dňa doručenia prvej sťažnosti.  Ďalšie práva a povinnosti pri vybavovaní sťažností sa spravujú Reklamačným poriadkom, ktorý je zverejnený na webovom sídle  Spoločnosti. V prípade nespokojnosti s riešením sťažnosti môžu klienti podať sťažnosť i v NBS, na adrese:  Národná Banka Slovenska, Odbor ochrany finančných spotrebiteľov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, alebo elektronicky na adresu: podanie.nbs.sk

Osobitným predpisom upravujúcimi mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania je Zák. č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov (v znení neskorších predpisov).

Informácie o právnych následkoch uzavretia zmluvy o poskytnutí finančnej služby

Uzatvorením zmlúv  o poskytovaní finančných služieb vznikajú vzájomné práva a povinnosti medzi klientom a finančnou inštitúciou vyplývajúce z týchto  zmlúv a to najmä záväzky  na finančné plnenia.  

Klienti a finančné inštitúcie sa v priebehu trvania zmluvného vzťahu môžu dohodnúť na zmene zmluvných podmienok, ktoré je možné meniť len spôsobom a postupom dohodnutým v zmluve, alebo na základe ďalšej dohody zmluvných strán. Predčasné ukončenie zmluvy alebo porušenie dohodnutých zmluvných práv a povinností niektorou zo zmluvných strán, môže mať za následok, že si dotknutá zmluvná strana uplatní  sankcie za ich porušenie. Odporúča sa  sledovať webové sídla finančných inštitúcií poskytujúcich  finančné služby za účelom sledovania zmien najmä v obchodných podmienkach a cenníkoch poplatkov.  Na uzatvorenie zmluvy o finančnej službe však neexistuje právny nárok. 

Finančné inštitúcie poskytujú úvery v závislosti od spôsobu poskytnutia a použitia úveru a osoby dlžníka v súlade s ustanoveniami § 497 a nasl. Obchodného zákonníka, zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch na bývanie, resp. zákona č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie, a to za podmienok dohodnutých v zmluve v zmysle všeobecných podmienok finančných inštitúcií. 

Od zmluvy o spotrebiteľskom úvere máte právo odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy alebo od doručenia zmluvných podmienok, ak tento deň nasleduje po dni uzavretia zmluvy. Odstúpenie od zmluvy ste povinný zaslať veriteľovi v písomnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty. Kedykoľvek počas doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere  má klient právo úplne alebo čiastočne splatiť spotrebiteľský úver ešte pred dohodnutou lehotou splatnosti. Ak sa takto klient rozhodne, je povinný uhradiť úrok a náklady vzniknuté len za časové obdobie od poskytnutia spotrebiteľského úveru do jeho splatenia.

Dojednávanie zmlúv elektronicky

Klienti majú možnosť bežne využiť dojednanie a uzatvorenie zmluvy elektronicky (na diaľku, prostredníctvom webových aplikácii). V takomto prípade klienti dostávajú návrhy poistnej zmluvy a ostatných dokumentov elektronicky prostredníctvom webovej aplikácie alebo svojich emailových schránok  Takýto návrh zmluvy je v zmysle Obchodného zákonníka , zmluvných dojednaní a všeobecných obchodných podmienok príslušnej poisťovne platný len momentom zaplatenia (pripísania) poistného na účet
poisťovní. Ak nedôjde k úhrade (pripísaniu)  poistného do dátumu, ktorý je uvedený na zmluvnom návrhu, návrh zmluvy sa stáva neplatným.

Klient je oprávnený zrušiť svoju žiadosť o poistenie do momentu zaplatenia poistného na účet poisťovne a to rovnakým spôsobom akým mu bol tento návrh predložený.   Po zaplatení (pripísaní) poistného, klient môže vypovedať zmluvu v súlade so zmluvnými a všeobecnými obchodnými podmienkami  príslušnej poisťovne. Je rovnako  možné odstúpiť i od samotného návrhu na uzatvorenie poistenia a to spôsobom keď klient (záujemca o poistenie) nesplní všetky náležitosti vyžadované v návrhu.

Informácie o spôsoboch a systéme ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie

Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie je zabezpečený prostredníctvom dohľadu NBS a iných s tým súvisiacich mechanizmov ako napr. povinnosťou zapisu v NBS registri veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery pre každého  poskytovateľa spotrebiteľských úverov, či zákonnými povinnosťami bánk pri organizácií, riadení a požiadavkami na podnikanie. Cieľom dohľadu  nad finančným trhom je stabilizácia finančného trhu, jeho bezpečné a zdravé fungovaniu v záujme udržiavania jeho dôveryhodnosti, ochrany klientov a rešpektovania pravidiel hospodárskej súťaže. Tento dohľad je vykonávaný aj nad poisťovníctvom aj sektorom poskytovania úverov. 

Tieto  Pravidlá a podmienky používania webových stránok a aplikácie sú platné od 27.09.2022

V prípade nesúhlasu s týmito Pravidlami a podmienkami používania webových stránok a aplikácie Vás úctivo žiadame, aby ste ďalej nevyužívali našu aplikáciu, resp. stránky a opustili ch.